Informace pro rodiny a přátele klientů našeho domova

Po telefonické domluvě mohou Domov Pramen navštívit ti, kdo splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

 • Prokazatelně absolvovali nejdéle 7 dní před zahájením návštěvy RT-PCR test anebo nejdéle 72 hodiny před zahájením návštěvy POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; to je nutné prokázat dokladem s jasnou dobou platnosti, identifikací vyšetřené osoby a toho, kdo test provedl (sms, email, vytištěné potvrzení apod.);
 • V období nejdéle 180 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19 a doloží o tom originální doklad (nebo ověřenou kopii) od lékaře s jasnou dobou platnosti;
 • Prokáží se potvrzením o aplikaci alespoň 1. dávky očkování proti COVID-19, od které uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní;
 • Prokáží se certifikátem o aplikaci obou dávek očkování proti COVID-19, od kterého uplynule ne více než 9 měsíců.

Pokyny k průběhu návštěv jsou zveřejněny při vstupu do budovy.
Děkujeme všem za pochopení a respektování tohoto nařízení.

Poskytované služby:

 • Domov Pramen poskytuje celoroční pobytovou 24 hodinovou sociální službu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
 • Zajišťujeme také přechodné pobyty po dobu maximálně 3 měsíců.
 • Principem služby je poskytovat kvalitní péči, která respektuje důstojnost a jedinečnost každého člověka.
 • Odborná zdravotní služba je poskytována od 7 do 19 hodin.
Služba není určena:
 • osobám trpícím psychotickým onemocněním nebo jiným psychiatrickým onemocněním, které závažným způsobem narušuje kolektivní soužití.
 • osobám s poruchou autistického spektra.
 • lidem s potřebou stálé lékařské péče.

Obec Mnichov najdete na silniční trase spojující Karlovy Vary a Mariánské Lázně (viz mapa).

     

Naše sociální služba je realizována
díky využití příspěvku z dotace od zřizovatele - Karlovarského kraje
 
  Živý kraj - oficiální průvodce Karlovarským krajem