Popis služby

Poslání

Posláním Domova Pramen je poskytovat ubytování, stravování a další pomoc lidem patřícím do cílové skupiny zařízení, kteří nemají možnost bydlet v přirozeném domácím prostředí. Služba klade důraz na začleňování klientů do běžné společnosti.


Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením starší než 18 let (zejména s mentálním a kombinovaným postižením), jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Služba není určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů uvedených v § 50, odst.1 zákon č.108/2006 Sb., na základě kterých jim mohou být poskytovány služby v Domově se zvláštním režimem.


Kapacita zařízení

Domov poskytuje sociální služby nejvýše 76 klientům.


Zřizovatel

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje se sídlem Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary.


Hlavní účel zřízení organizace

Poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb: Poskytování pobytové služby v domově pro osoby se zdravotním postižením osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


Hlavní předmět činnosti organizace

Poskytnutí sociální služby dle oblastí potřeb (více zde), zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti.