Naše služby

Poskytnutí ubytování

Klientovi se poskytuje ubytování v jedno až dvoulůžkovém pokoji s vlastním nebo společným sociálním zázemím. Pokoje jsou standardně vybaveny, po dohodě s poskytovatelem si může klient vybavit pokoj také vlastním zařízením. Klient může způsobem obvyklým užívat také všechny společné prostory.

Ubytování je poskytováno včetně souvisejících služeb: topení, teplé a studené vody, elektrického proudu, odvozu komunálního a nebezpečného (infekčního) odpadu, praní, drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení a úklidu. Individuálně je možné, aby si klient zajišťoval úklid pokoje, praní a žehlení sám nebo s dopomocí sloužícího pracovníka.

Poskytnutí stravy

Klientovi je poskytována celodenní strava v počtu čtyř jídel, z toho tři jídla hlavní a jedno jídlo doplňkové, včetně zajištění pitného režimu. Klienti si vybírají ze dvou nabízených možností snídaní. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, a to v písemné a obrázkové podobě (nástěnka a knihy s piktogramy).

Stravování probíhá v obývacích pokojích jednotlivých skupin, v jídelně nebo v pokoji klienta. V případě potřeby si může klient stravu odhlásit nebo odebrat ve formě balíčku. Klienti mají možnost si s podporou zaměstnanců příležitostně připravovat stravu v kuchyňkách jednotlivých skupin.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Klientovi je podle potřeby poskytována pomoc při oblékání a svlékání a používání protetických pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, při změně polohy, pomoc a podpora při podávání jídla a pití a pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zaměstnanci poskytují klientům dle individuálních potřeb dopomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty a při použití toalety. Pedikérka a kadeřnice pravidelně dojíždí do Domova Pramen poskytovat služby. Dle přání doprovází kmenoví pracovníci klienty do kadeřnictví, na pedikúru a manikúru do nedalekých měst.

Klienti mohou využívat vlastní sprchové kouty a WC (u některých pokojů) nebo společné koupelny a WC. Ve společných koupelnách se koupou nebo sprchují maximálně po dvou až třech klientech. Dle domluvy je možno provádět ve společné koupelně individuální osobní hygienu.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Poskytovatel zajišťuje nácviky a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zájmové činnosti a pracovně terapeutické aktivity a vytváří podmínky pro přiměřené vzdělávání nebo pracovní uplatnění.

Poskytovatel zajišťuje nácviky a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zájmové činnosti a pracovně terapeutické aktivity a vytváří podmínky pro přiměřené vzdělávání nebo pracovní uplatnění.

Klientům je nabízena možnost vzdělávání formou vzdělávacích kurzů. Mohou se zúčastnit výuky čtení, psaní, počítání a práce na počítačích, výuky náboženství a společného sestavování piktogramového jídelníčku. V jídelně zařízení se klienti scházejí ke společnému povídání na debatních skupinkách.

V zařízení klienti využívají různé zájmové činnosti. V keramické a tkalcovské dílně se pravidelně věnují košíkářství, vyšívání, výrobě svíček, keramice, batikování, drátkování, malování na sklo a na látky, výrobě šperků apod.

V nabídce aktivit je také terapie ve snoezelenové místnosti, cvičení v tělocvičně a v létě využití venkovního bazénku. Klienti se spolu s aktivizačními pracovníky pravidelně věnují různým činnostem podle vlastního výběru (malování, vyrábění, hraní společenských her, luštění křížovek, čtení, muzikoterapie, individuální procházky atd.).

Klienti mají dle zájmu možnost podílet se na úklidu společných prostor, sezónní práci na zahradě a dalších činnostech.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pokud je to možné, je klientovi poskytována podpora v aktivitách, kterým se věnoval před příchodem do DOZP Pramen.

Klientovi je poskytována podpora při komunikaci (komunikační listy, speciální přístup k lidem se sluchovým postižením, dopomoc při verbálním kontaktu s okolím při poruchách řeči).

Poskytovatel zajišťuje dle přání klienta doprovod při využívání běžných služeb, institucí a kulturních zařízení místních a v blízkém okolí (restaurace, obchody, knihovna, kino, divadlo, fitness centrum, plavecký bazén, kuželky, šipky, solná jeskyně, kadeřnictví, manikúra atd.). To vše individuálně nebo v malých skupinkách.

Poskytovatel zajišťuje dle potřeby klientovi doprovod na jednodenní výlety. Klient má možnost domluvit se se svým kmenovým pracovníkem nebo jinými zaměstnanci na poskytnutí asistence na vícedenních výletech a tuzemské nebo zahraniční dovolené. Za pomoci nezávislých neziskových pomáhajících organizací (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením) jsou prostřednictvím cílených projektů (Dobrovolnický projekt „Otevřené dveře“, „Festival porozumění“, „Vánoční zastavení“) vyhledávány cesty ke sbližování lidí s postižením a bez postižení.

Kmenový pracovník pomáhá klientovi udržovat písemný (popř. telefonický nebo elektronický) kontakt s rodinou a přáteli.

Sociálně terapeutické činnosti

Kromě terapeutických dílen v domově, mohou klienti využívat služeb Sociálně terapeutických dílen v Chebu, Karlových Varech a v Černošíně.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovník a ekonom domova pomáhají klientovi dle jeho potřeby se zajišťováním administrativních a finančních záležitostí, poskytují mu základní sociální poradenství.

Každý klient má svého kmenového pracovníka, který s ním pracuje dle Metodiky individuálních plánů, zjišťuje jeho osobní cíle a pomáhá mu je naplňovat, iniciativně si všímá jeho potřeb, spokojenosti a hájí jeho zájmy.

V případě, že klient potřebuje podporu s hospodařením s finančními prostředky, je klientovi s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho opatrovníka, nápomocen při průběžném obstarávání osobních věcí a potřeb. Je také nápomocen při posuzování včasnosti, potřebnosti a vhodnosti obstaraných předmětů nebo služeb (kadeřník, pedikúra).

Kmenový pracovník se může s klientem dohodnout na určité částce ze zůstatku z příjmů, se kterou klient bude hospodařit samostatně. Tyto finanční prostředky může mít klient u sebe nebo má možnost si je na vlastní žádost uložit na jiné bezpečné místo.

Zajištění zdravotní péče

Klientovi je zajišťován doprovod, příp. doprava k odbornému lékaři, maximálně 1x týdně ordinace praktického lékaře přímo v domově, podle potřeby ordinace psychiatra, zubního lékaře. Zdravotní sestry bez odborného dohledu a vrchní sestra zajišťují nezbytnou ošetřovatelskou péči přímo v domově. Rehabilitační sestra poskytuje klientům v domově individuální nebo skupinovou rehabilitační péči. V domově je možnost využívat doprovod na individuální nebo skupinové procházky do okolí. U klientům s těžkým tělesným nebo kombinovaným postižením je využíván koncept bazální stimulace.

Fakultativní služby

Klientovi je poskytována fakultativně doprava do místa nebo z místa, které si určí kromě cest k lékaři, které jsou poskytovány v rámci základních činností zdarma.