Cíle služby

Obecné cíle

1. Vytvářet životní podmínky a utvářet prostředí umožňující důstojné prožívání života všech klientů. Respektovat jejich lidskou rovnocennost a dodržovat jejich práva. Pomáhat při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů též mimo zařízení.

2. Umožnit v co nejvyšší míře osobnostní rozvoj klientů. Zajistit možnost získávání znalostí a dovedností (v souladu s přáním klienta), které snižují jejich závislost na službě a v některých případech mohou vést též k využití jiných než pobytových služeb.

3. Zachovávat individuální přístup ke každému klientovi a při plánování služby vycházet z jeho konkrétních možností, představ a plánů při respektování poslání Domova Pramen.

4. Podporovat klienty při využívání běžných služeb v místním prostředí.

5. Podporovat klienty při vytváření osobních vztahů v rámci domova i mimo domov.

Roční plán