Aktivity pro klienty

Festival porozumění

Festival porozumění by měl být několikadenní příležitostí vzájemného setkávání se lidí nepostižených a lidí především s mentálním handicapem při událostech zajímavých pro obě strany. Má formu jednotlivých akcí, které probíhají po několik dnů a jsou převážně uměleckého a kulturního rázu, protože právě tam se nejsnadněji mohou setkávat světy postižených a nepostižených lidí a tam jsou většinou lidé ochotni vzájemně se nejvíce přijímat a tolerovat. Kromě toho je to také oblast života, v níž jsou lidé s mentálním postižením patrně nejméně handicapováni a nezaostávají tedy za ostatními.
Protože festival nachází kladnou odezvu u návštěvníků, stal se už tradiční událostí odrážející a zároveň pozitivně ovlivňující soudobé vzájemné vztahy mezi většinovou společností a znevýhodněnými jedinci alespoň v tomto regionu. Podrobnosti o festivalu naleznete na stránkách https://festivalporozumeni.webnode.cz/

Dobrovolnictví - projekt „Otevřené dveře“

Tento projekt se pokouší řešit situaci některých klientek Domova Pramen v Mnichově, které touží prožívat vztahy s lidmi mimo prostředí zařízení, zažívat zájem konkrétního člověka (ne zaměstnance) o svou osobu, jezdit do blízkého města, jít k někomu na návštěvu – případně zažít rodinné prostředí.
Projekt je rozčleněn do tří „kroků“.

  1. „krok“ představuje počáteční fázi – více než půlrok, na který dobrovolníci uzavírají smlouvu (první kontakty – seznamování, navazování vztahu, zaškolení dobrovolníků, společné akce s účastí koordinátorek, individuální setkávání, 2 intervize).
  2. „krok“ zahrnuje další rok společného setkávání dle časových možností dobrovolníků (většinu z nich čeká maturita), zahrnuje i jiné formy kontaktu (korespondence, telefonáty), účast na některých společných akcích.
  3. „krok“ je časově neomezený. Dobrovolníci se stávají částí přirozené sociální sítě klientek.

Každý rok do projektu vstupuje průměrně 6 - 10 dobrovolníků, do třetího kroku vytrvá asi čtvrtina.
V průběhu trvání projektu došlo k rozšíření nabídky způsobu dobrovolnictví. Studentům je nabízeno, že kromě individuální formy dobrovolnictví je možné se zapojit do skupinových aktivit, při kterých jeden nebo více dobrovolníků vede činnost společnou pro skupinu klientek. Studenti se mohou rozhodnout i pro třetí formu dobrovolnictví, kterou je účast a pomoc na společných akcích.
Každý rok v říjnu jsou oslovováni studenti koordinátorkami projektu na společenskovědním semináři na Gymnáziu v Mariánských Lázních a zváni na nezávaznou návštěvu do Domova Pramen. Po této návštěvě je organizován společný sbližovací výlet pro studenty, kteří mají zájem se zapojit do nabízené aktivity (ZOO, Dům pohádek a Muzeum loutek v Plzni). Na konci výletu jsou účastníci dotazováni, zda mají zájem do této dobrovolnické činnosti vstoupit a jakou formu dobrovolnictví si zvolí. Následně jsou vyškoleni a je s nimi sepsána smlouva.
Velmi často se neoficiálně zapojují i rodiny a partneři dobrovolníků např. pozváním na rodinnou návštěvu. Kromě osobních vztahů mezi dobrovolníky a klientkami došlo k realizaci několika skupinových zájmových aktivit (literární kavárna, břišní tance, dramatický kroužek). Uvedené aktivity byly mezi klientkami velmi oblíbené. Literární kavárna byla původně určena pro klientky, které samy čtou, ale setkala se s pozitivním ohlasem i u jiných žen, které docházely poslouchat čtený text a pak se zúčastnily následných činností (malování, doplňovačky, luštění, povídání). Někteří dobrovolníci vymysleli a opakovaně zajistili možnost svézt klientky i zaměstnance na koni. Několikrát byl uskutečněn výlet na Prelát v Mariánských Lázních spojený se sportováním, opékáním buřtů a hraním her. Dobrovolníci společně s klientkami fotografovali. Povedené snímky byly prezentovány v rámci 10. ročníku Festivalu porozumění. Festival probíhá každý rok 4 dny za aktivní účasti a podpory dobrovolníků. Aktivní účast studentů je velkou pomocí i při „Vánočním zastavení“. Oblíbenou dobrovolnickou činností je společné vyrábění v Domově Pramen (např. pečení vánočních perníčků, vyrábění dekorativních předmětů).
Dobrovolníci využívají pro svou činnost různé prostory v Domově Pramen, zahradu zařízení, hřiště v obci Mnichov i prostory v blízkém okolí. V zařízení hrají na klavír či různé společenské hry („Člověče, nezlob se!“, pexeso, karty, „Kloboučku hop“). Tělocvičnu využívají pro míčové hry a stolní tenis. Na zahradě Domova Pramen si udělala malá skupinka piknik. Krásné okolí Domova Pramen je často využíváno ke společným procházkám ve dvou či v menších skupinkách několika dobrovolníků a klientů. Na tyto vycházky berou někdy studenti i klientky s těžším postižením, které se pohybují pouze na invalidním vozíku a do projektu nejsou jinak zapojeny. Tato aktivita jim činí velkou radost a umožňuje jim zpestření běžného života. Ve večerní škole probíhá dvakrát v roce intervize s pohoštěním, na jehož přípravě se rády podílejí klientky, poté následuje společné setkání spojené s povídáním, diskotékou a hrami. Některé klientky si při této příležitosti rády vyzkouší roli servírek – nabízejí kávu, čaj, cappuccino a obsluhují. Dvojice přátel či celé skupinky jezdí též na výlety do Mariánských Lázní, projít se, popovídat, posedět v cukrárně nebo kavárně. Někteří podnikli výlet do Miniaturparku Boheminium, do dančí obory nebo jeli sáňkovat a stavět sněhuláky. Jedna klientka byla pozvána na svatbu „své“ dobrovolnice a jiná na maturitní ples dobrovolníka.
Každý rok probíhá v červnu závěrečné předprázdninové setkání s dobrovolníky, kde koordinátorky projektu hodnotí jejich dosavadní práci předáním písemného poděkování. Toto poděkování obsahuje fotografii z dobrovolnické činnosti a text oceňující konkrétní práci dobrovolníka. Následuje diskuse o další vizi jednotlivců, zda chtějí v dobrovolnictví pokračovat v dalším roce, případně jakou formou.